ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Journal Writing Publishing

วันพุธที่ 3 เมษายน 2563

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Journal Writing Publishing” โดย Prof.Dr.Elizabeth A Murphy Visiting Professor จากประเทศแคนาดา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. โดยกรุณาแจ้งความจำนงที่ คุณศุภาพิชญ์ โชติโก เบอร์โทร 02-470-8508
(เพื่อจัดเตรียมห้องให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับฟัง)