ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Design thinking

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

คณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของโครงการ ป.เอก และผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Design thinking และ Engineering Education เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรปี 2564 ณ. ห้องประชุม 2 ชั้น 2 วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.–15.00 น.