บุคคลากรในสาขาวิชา

 • ประธานหลักสูตร

 • Asst.Prof.Dr. Kittideth Santichaianant

  PROGRAM DIRECTOR

 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • Assoc.Prof. Kalayanee Jitgarun

  PROFESSORS RESPONSIBLE COURSE

 • Assoc.Prof.Dr. Surachai Suksakulchai

  PROFESSORS RESPONSIBLE COURSE

 • Asst.Prof.Dr. Alisa Songsriwittaya

  PROFESSORS RESPONSIBLE COURSE

 • ผู้อำนวยการโครงการ

 • Assoc.Prof. Jariya Neanchaleay

  PROJECT DIRECTOR

 • ฝ่ายวิชาการ

 • Assoc.Prof.Dr. Sittichai Kaewkuekool

  TECHNICAL OFFICE

 • Assoc.Prof. Sumalee Chanchalor

  TECHNICAL OFFICE

 • Asst.Prof.Dr. Pichet Pinit

  TECHNICAL OFFICE

 • ฝ่ายต่างประเทศ

 • Dr. Sujin Jiracheewanun

  INTERNATIONAL AFFAIR

 • ฝ่ายแผน

 • Asst.Prof.Dr. Komkrit Chomsuwan

  DIVISION PLAN

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • Asst.Prof. Mongkhon Narmluk

  PUBLIC RELATIONS

 • ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

 • Lect. Warong Thavara

  STUDENT AFFAIRS

 • ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

 • Prof.Dr. Elizabeth A.Murphy

  FOREIGN RELATIONS

 • Assoc.Prof.Dr. Ravinder Koul

  FOREIGN RELATIONS

 • Prof.Dr. Emmanuel Jean Francois

  FOREIGN RELATIONS