เกี่ยวกับสาขาวิชา

     
 • ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 •    
 • ปรัชญา

     

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวตักรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิต ดุษฎีบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในเชิงบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการสร้างกระบวนการคิด (Generating Ideas) การจัดการ (Managing) และการเผยแพร่ (Diffusion) วิทยาการที่หลากหลายรูปแบบทั้งน้ีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทางนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าวให้เทียบเท่าสากลเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

  สำหรับงานวิจัยในหลักสูตรน้ีจะมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถการเรียนรู้ระดับบุคคล แสวงหากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของการพัฒนา สมรรถนะบุคคลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสาขาต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum) แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources) และกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ที่สามารถรองรับสภาพความต้องการอันหลากหลายของการศึกษาและฝึกอบรมในวิชาชีพต่างๆ

     
 •    
 • ความสำคัญ

     

  กระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ไปสู่การเป็นสังคมที่ยืนอยู่บนรากฐานของความรู้ (Knowledge-based Society) รวมทั้งการใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Knowledge-based Economy) ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในขณะน้ีและอนาคตจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะมาตรา 15 ซึ่งกำหนดให้การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดังนั้นการจัดการศึกษาในอนาคตจะเน้นผลลัพธ์มากกว่ารูปแบบที่ต้องจัดให้เหมาะสมกับบุคคล เวลา และสภาพแวดล้อมในการศึกษา โจทย์วิจัยท่ีต้องเรียนรู้คือการพัฒนาและแก้ปัญหานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล พัฒนาองค์ความรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหา อีกทั้งเทคโนโลยีในสมัยใหม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอด และช่วยการเรียนรู้ได้ดี การผสมผสานสิ่งเหล่าน้ีเข้าด้วยกันจะยังใหเ้กิดประโยชน์แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอย่างมาก

 • ด้วยเหตุแห่งความสำคัญดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การพัฒนางานวิจัยด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับสูงโดยการใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ในการแก้ปัญหาเดียวกัน ได้แก่ จิตวิทยาการเรียนรู้ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น จึงเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ และมุ่งหวังที่จะเรียนองค์ความรู้เดิมไปสู่องค์ความรู้ใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

  ด้วยเหตุแห่งความสำคัญดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น การพัฒนางานวิจัยด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับสูงโดยการใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ในการแก้ปัญหาเดียวกัน ได้แก่ จิตวิทยาการเรียนรู้ ความรู้ทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น จึงเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้และมุ่งหวังที่จะเรียนองค์ ความรู้เดิมไปสู่องค์ความรู้ใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นวตักรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

 • วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี และมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resources) กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม สภาพความเป็นจริง (Authentic Assessment)
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทั้งในด้านปรัชญา มโนทัศน์ กระบวนทัศน์ เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนรู้
  3. เพื่อสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ และการวิจัยของสาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการ แข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐาน ของการพัฒนาการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ