กิจกรรมวิชาการและนักศึกษา

การประชุม AECT Thailand Cyber, Education Industrial Technology (CEIT)

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2561

การประชุมร่วมระหว่างบุคลากร ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ. กับตัวแทนของสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ ม.ศิลปากร ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตาม MOU ที่ทาง FIET เป็นเจ้าภาพในชื่อ AECT Thailand Cyber, Education Industrial Technology (CEIT) และวางโครงการ การดำเนินงานในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ และขยายเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่เป็นคณะการศึกษา และอาชีวศึกษาต่อไป ณ.ห้องประชุมโครงการ ป.เอก วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. – 16.30 น