กิจกรรมวิชาการและนักศึกษา

ตัวแทนโครงการปริญญาเอก ร่วมประชุมสัมมนาระดมสมอง (Organization Profile : OP)

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2559

ตัวแทนโครงการปริญญาเอก ร่วมประชุมสัมมนาระดมสมอง (Organization Profile : OP) โดยนำเสนอข้อมูลของโครงการในด้านต่างๆ แก่ที่ประชุมร่วมของทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ. โรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์