กิจกรรมวิชาการและนักศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 9 นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย นำเสนอหัวข้องานวิจัย ต่อคณะกรรมการหลักสูตรโครงการฯ

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2559

นักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 9 นายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย นำเสนอหัวข้องานวิจัย ต่อคณะกรรมการหลักสูตรโครงการฯ ณ.ห้องประชุม ป.เอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. วันที่ 20 เมษายน 2559